Aktualności

11 kwiecień 2024

Najnowsze regulacje UE w handlu diamentami

W związku z zaostrzeniem konfliktu w Ukrainie, wprowadzono dalsze ograniczenia w przewozie i handlu towarami, które generują znaczne dochody dla Rosji, umożliwiając tym samym Rosji kontynuowanie wojny. Decyzją (WPZiB) 2023/2874 wprowadzono zakaz bezpośredniego lub pośredniego przywozu, zakupu lub przekazywania diamentów z Rosji. Zakaz ten ma zastosowanie do diamentów pochodzących z Rosji, diamentów wywożonych z Rosji, diamentów przewożonych tranzytem przez Rosję, a także rosyjskich diamentów, które są szlifowane w państwach trzecich innych niż Rosja.

Unia Europejska wydała odpowiednie zarządzenia, które po raz pierwszy zostały opublikowane w 2014 roku, a obecnie ulegają dalszym modyfikacją. Niniejszym załączam tekst rozporządzenia z kolejnymi zmianami. Dotyczy on głównie towarów importowanych do Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.229.1

Akt obowiązujący 

Wersja od: 24 lutego 2024 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014

z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

 Art. 3p dodany przez art. 1 pkt 15 rozporządzenia rady nr 2023/2878 z dnia 18 grudnia 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2878) zmieniającego nin. rozporządzenie rady (UE) z dniem 19 grudnia 2023 r.

 

Artykuł  3p  

1. 

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, diamentów i produktów zawierających w sobie diamenty, wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji do Unii lub do dowolnego państwa trzeciego.

2. 

Od dnia 1 stycznia 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, diamentów i produktów zawierających w sobie diamenty, wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, dowolnego pochodzenia, jeżeli ich tranzyt odbywał się przez terytorium Rosji.

3. 

Od dnia 1 marca 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w części A załącznika XXXVIIIA, jeżeli są one przetwarzane w państwie trzecim, składających się z pochodzących z Rosji lub wywiezionych z Rosji diamentów o wadze co najmniej 1,0 karata.

4. 

Od dnia 1 września 2024 r. zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, produktów wymienionych w częściach A, B i C załącznika XXXVIIIA, jeżeli są one przetwarzane w państwie trzecim, składających się z pochodzących z Rosji lub wywiezionych z Rosji diamentów o wadze co najmniej 0,5 karata lub 0,1 grama, lub zawierających w sobie takie diamenty.

5. 

Zakazuje się:

a) 

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami, o których mowa w ust. 1-4, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazów ustanowionych w ust. 1-4;

b) 

udzielania finansowania lub pomocy finansowej związanych z towarami, o których mowa w ust. 1-4, na potrzeby jakiegokolwiek zakupu, przywozu lub przekazania tych towarów lub na potrzeby świadczenia powiązanej pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu do zakazów ustanowionych w ust. 1-4.

6. 

Zakazów ustanowionych w ust. 1-4 nie stosuje się do towarów wymienionych w części C załącznika XXXVIIIA przeznaczonych do osobistego użytku osób fizycznych podróżujących do Unii lub członków ich najbliższej rodziny podróżujących z nimi, będących własnością tych osób i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

7. 

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1-4 właściwe organy mogą zezwolić na przekazywanie lub przywóz dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

8. 

Do celów ust. 3 i 4 towary oznaczone kodami CN 7102 31 00 i 7102 10 00, które zostają przywiezione do Unii, zostają niezwłocznie przekazane do weryfikacji, wraz z dokumentacją poświadczającą ich pochodzenie, orga nowi określonemu w załączniku XXXVIIIB. Państwo członkowskie, w którym towary zostały wprowadzone na obszar celny Unii, zapewnia ich przekazanie organowi określonemu w załączniku XXXVIIIB. W tym celu może być przy znany tranzyt celny. Jeżeli taki tranzyt celny zostanie przyznany, weryfikacja przewidziana w niniejszym ustępie zos taje zawieszona do czasu dostarczenia tych towarów do organu określonego w załączniku XXXVIIIB. Importer jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ tych towarów i koszty takiego przepływu.

9

Wszelkie weryfikacje wymagane na podstawie ust. 8 przeprowadza się zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 * , które ma zastosowanie odpowiednio.

10. 

Do celów ust. 3 i 4 w momencie przywozu importerzy przedstawiają dowód poświadczający kraj pochodzenia diamentów lub produktów zawierających diamenty używanych jako wkład do przetwarzania produktu w państwie trzecim.

Od dnia 1 września 2024 r. dowody poświadczające identyfikowalność obejmują odpowiednie zaświadczanie stwierdzające, że diamenty te nie zostały wydobyte, przetworzone ani wyprodukowane w Rosji. Dotyczy to również diamentów syntetycznych produkowanych w Rosji. Anex XXXVIIIA część C zawiera również zakaz handlu kamieniami szlachetnymi, ozdobnymi, i syntetycznymi pochodzącymi z Rosji jaki perłami naturalnymi i hodowanymi. Również zakaz ten dotyczy wyrobów jubilerskich pochodzących z Rosji. 

         

Znaczenie Kimberley Process

 

Certyfikaty   KP (Process Kimberley) mają  do odegrania kluczową rolę w kontrolowaniu surowca diamentowego i zapewnianiu, że parcele z diamentami surowymi są wydobywane w krajach wolnych od konfliktów. Sankcje nałożone na rosyjskie diamenty dotyczą zarówno diamentów surowych, jak i szlifowanych o masie od 1 karata w górę..

Uzupełnieniem certyfikacji KP będzie system wdrażania sankcji na diamenty i  ich weryfikacje.

Środki kontrolne wynikające z zakazu dotyczącego rosyjskich diamentów będą wdrażane etapami. Od stycznia 2024 r. akceptowane będzie stosowanie certyfikatów KP jako dowodu kraju pochodzenia importowanego surowca diamentowego. Od 1 marca system identyfikowalności w postaci Blockchain i certyfikatów  G7 (w  trakcie opracowywania). 

 Certyfikaty KP będą nadal akceptowane jako dowód kraju pochodzenia, jeśli żadne rosyjskie surowe diamenty nie zostaną zmieszane z innymi parcelami w kraju wydobycia.  Od 1 września 2024 r. obowiązek korzystania z certyfikatów G7 i KP.  Jednak dopiero od 1 września 2024 r będzie zmiana dotycząca handlu mniejszym surowcem od 0,50ct do 1 ct. Założenia G7 są takie aby po uzyskaniu certyfikatu towar trafiał do szlifierni.

Akceptowane będą certyfikaty KP o pojedynczym pochodzeniu lub o mieszanym pochodzeniu  np. firmy De Beers DTC , który sprzedaje parcele z Botswany, Kanady, Namibii i Południowej Afryki.

 

Barbara Dembowska

DIAMONDSLAB Poznań

 

footer-image

© 2024 DiamondsLab. All Rights Reserved.